پیمان رحمان بمان

زندگی نامه شهید رحمان شاکری فرد
نوشته تقی شجاعی

قسمتی از متن کتاب:

دو پیمان داشت، یکی را خدا به او داده بود و دیگري را او به خدا.
پیمان اولش ایرانی بود و پیمان دومش ایمانی و او بر سر دو راهی قرار داشت.
با رفتنش، پیمان ایرانی را از دست می داد و با ماندنش پیمان ایمانی را اما او راه سومی ساخت. هم رفت و هم ماند.
او رفت، ولی هر دو پیمانش ماندند هم پیمان ایمانی اش و هم پیمان ایرانی اش و با ماندن این دو پیمان، «رحمانِ رفته» نیز ماند پیمان ایمانی اش، آخرتش را آباد کرد و پیمان ایرانی اش دنیایش را. این کتاب روایتی است از ماندن پیمان شهید رحمان شاکري فرد، هم پیمان ایرانی اش، هم پیمان ایمانی اش.

6,000تومان

بازدید: 26