او یافت مرا

سفرنامه پیاده روی اربعین + کمی مزاح !
نوشته رضا عیوضی

قسمتی از متن کتاب:

من خودم به این نتیجه رسیدم که برای رانندگی در شهرهای عراق، تنها بلد بودن دو چیز کافی است: راننده، اول باید نحوه استفاده از گاز، کلاچ، ترمز و فرمان را بلد باشد؛ دوم باید بلد باشد که بوق بزند!
حتی بیشتر از این! به جرأت میتوان گفت که بوق زدن در فرهنگ رانندگان عراق، از اهمیتی برخوردار است که شاید حتی همان گاز و ترمز
و کلاچ و فرمان و… هم آن اهمیت را نداشته باشند و به عبارتی، بوق زدن
در عراق نیمی از رانندگی است.
فلذا اگر شما از راننده ای که کنارجاده پارک کرده کاپوت ماشین را بالا داده بپرسید که مشکل و خرابی ماشین از چیست، هیچ بعید نیست که او در جواب بگوید: بوق ام کار نمیکنه زاپاس هم ندارم. یا بگوید بوق ام جوش آورده زنگ زدم بوق ساز از شهر خودشو برسونه.
آن قدر که بوق چیز مهمی است در اینجا!

13,000تومان

بازدید: 180