مهرداد افشاری

توضیحات:

کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

ایمیل mehrdad.a7610@gmail.com

بازدید: 52