رضا عیوضی

توضیحات:

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

آثار چاپ شده تا امروز:

او یافت مرا

شام آخر

این است آن نیست

کانال شخصی در بله: @eyvazirr

ایمیل: eyvazir@gmail.com

سایت: eyvazir.ir

بازدید: 29