تقی شجاعی

توضیحات:

کارشناس ارشد تربیت بدنی

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

پیمان رحمان بمان
بی برادر
سید من حسینی

این است آن نیست

آدرس کانال شخصی در سروش:
@t_shojaei

بازدید: 123